Les persones treballadores que acreditin la necessitat d’atendre cònjuges, parelles de fet o familiars fins al segon de consanguinitat tindran dret a l’adapatació o reducció de la seva jornada, que hauran de comunicar a l’empresa amb una antelació mínima de 24 hores. La necessitat de cura abasta tant el supòsit d’adults necessitats d’atenció per raó de malaltia relacionada amb el coronavirus com per motius de prevenció de l’expansió del contagi. El su emppòsit emparat per la norma inclou també la circumstància de menors afectats pel tancament de centres educatius i aquells casos en què la persona que fins ara s’ocupés de la cura de familiars necessitats d’atenció s’hagi vist obligada a cessar en la seva prestació de serveis.

L’adapatación de jornada, que s’ha d’ajustar a criteris de necessitat, proporcionalitat i compatibilitat amb les necessitats de l’empresa, “pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, prenent en consideració el caràcter temporal i excepcional de les mesures previstes en la present norma “.

Pel que fa al dret de reducció de jornada, i pels mateixos supòsits que en el cas de l’adaptació, es permet que arribi al 100% de la jornada, amb la consegüent reducció salarial però sense alteració del vincle contractual. Les persones que actualment ja gaudeixen d’una reducció de jornada, poden modificar l’actual configuració i, si cal, ampliar el període de reducció.