El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica

La nota de premsa difosa pel Govern català especifica que l’ajut estarà destinat a les persones donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal a Catalunya i adscrites a les activitats afectades pel decret de tancament de les autoritats que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Segons càlculs del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la mesura podria beneficiar uns 4.500 treballadors autònoms i representar una despesa de 7.5 milions d’euros.

Per accedir a l’ajut serà necessari acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Tan bon punt es conegui més del desenvolupament normatiu i procedimental d’aquest ajut, us anirem informant

Font: Col·lectiu Ronda