Les empreses han de facilitar aquesta forma de prestació laboral sempre que sigui “tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat”. En aquest sentit, es considera satisfeta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos del lloc de treball en el domicili familiar mitjançant “una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora”