Mentre es perllongui l’estat d’alarma, podran accedir a una prestació extraordinària per cessament d’activitat “els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu l’esmentat Reial Decret, o, en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior “.

La quantia de la prestació és del 70% de la base reguladora i no requereix de l’acreditació de períodes previs de cotització, més enllà d’estar donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en el moment del fet causant. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70 per cent de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. El temps de percepció s’entendrà com a cotitzat i no es descomptarà a efectes de càlcul del període de prestació per desocupació que pugui correspondre en un futur.

És important recordar que aquesta prestació no és per cessament definitiu de l’activitat sinó una mesura temporal destinada a pal·liar l’afectació causada pel coronavirus que es mantindrà vigent durant el període d’estat d’alarma, és a dir, durant un mes o en tant aquest es perllongui.