Es consideren procediments per causa de força major aquells que tinguin origen en l’impacte sobre l’activitat de l’empresa de les mesures especials adoptades per prevenir el contagi i l’expansió del coronavirus, especialment la que implica el cessament obligat de determinades activitats i la clausura d’espais oberts a el públic. També es considerarà força major la manca de subministraments bàsics que impedeixi el desenvolupament de l’activitat, l’afectació del contagi sobre la plantilla en un grau tal que no permeti mantenir els processos productius o la necessitat d’adoptar mesures de protecció dels treballadors que impossibiliti la continuïtat de la pràctica empresarial.

En tots aquests casos, l’empresa (sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats) ha de comunicar la intenció de reduir o suspendre els contractes als propis treballadors i a l’autoritat laboral, que haurà de constatar en el termini de 5 dies l’existència d’una veritable causa de força major. L’autoritat Laboral pot, no és obligatori, sol·licitar informe previ a Inspecció de Treball. En aquest cas, el termini per a la confecció de l’informe és, igualment, de 5 dies. La data d’efectes de l’expedient, a l’marge dels períodes ressenyats, és la de el fet causant de la força major.

Per a les suspensions i reduccions que no s’integrin en causa de força major sinó per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb l’impacte del coronavirus es manté el període obligatori de negociació i consulta amb la representació dels treballadors però reduït a un termini màxim de 7 dies. També s’escurça el període disponible per a la constitució de la comissió negociadora, que haurà d’estar formada en 5 dies des de la notificació de l’expedient.