La disposició addicional sisena del reial decret-llei estableix que totes les mesures laborals previstes, especialmenl les referents a exempcions i bonificacions que afectin les obligacions de cotització per part de les empreses, estan subjectes al compromís de manteniment de l’ocupació durant els 6 primers mesos des de la reanudació de l’activitat per part de l’empresa.