Tots els afectats podran accedir a la prestació per desocupació encara que no tinguin els períodes de cotització mínims exigits. Aquest temps de percepció no computarà a efectes de càlcul de la durada màxima de la prestació.

Els treballadors fixos discontinus i “aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes” que vegin suspesos els seus contractes en períodes que haurien de ser d’activitat, podran tornar a percebre la seva prestació d’atur fins a un límit de 90 dies “.