Si no podem teletreballar i no estem en disposició d’accedir a una baixa mèdica per alguna de les raons abans exposades, encara disposem d’alguns mecanismes per mirar d’adaptar la jornada laboral a les nostres necessitats presents. En aquest sentit, l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors ens permet sol·licitar a l’empresa l’adaptació de la nostra jornada per raons de conciliació familiar sense necessitat de reduir-la ni, per tant, experimentar minva salarial. La possibilitat d’adaptació ens permet demanar, per exemple, adscriure’ns a un determinat torn de treball que sigui compatible amb les nostres necessitats, teletreballar, etc. Es tracta d’una petició que l’empresa, si existeix causa justificada, pot denegar. Tot i així, en l’actual situació, resultaria molt discutible que l’empresa ens pugui denegar la nostra petició si la negativa no està inqüestionablement fonamentada.

Una segona opció seria la reducció de jornada per guarda legal, que ens permetria reduir el nostre temps de treball entre 1/8 de la nostra jornada i un màxim del 50%, amb reducció proporcional de salari. Aquest és un dret que ens empara i l’empresa no pot negar-se a acceptar la reducció, encara que, en determinats casos, pot negar-se per raons organitzatives a acceptar l’horari de treball que nosaltres proposem.

És molt habitual que els convenis col·lectius incloguin disposicions que regulen amb més detall les condicions del gaudi del dret a reduir la jornada laboral i, per tant, convé consultar-ho detingudament.

La tercera opció, per a qui tingui possibilitat de fer-ho i estigui en disposició, és sol·licitar una excedència. Si no existeix raó de malaltia, aquesta excedència hauria de ser considerada voluntària i comporta, lògicament, la pèrdua del salari durant el període d’excedència. En tractar-se d’una excedència voluntària, tampoc obligaria a l’empresa a reservar-nos el mateix lloc de treball que veníem ocupant sinó tan sols i, durant el primer any d’excedència, un del mateix grup professional o equivalent. Atenent a aquest fet, és molt important que a l’hora de sol·licitar la vostra excedència arribeu a un acord amb l’empresa que us atorgui plenes garanties de reserva del lloc de treball i evitar ensurts en el futur.