En aquests casos, no hi ha dubte. Es considera en situació d’incapacitat temporal (baixa mèdica) assimilada a accident de treball a tothom que estigui obligat a romandre en aïllament per indicació de les autoritats sanitàries, ja sigui per raó de malaltia o pel risc de desenvolupar-la per haver estat en contacte amb persones malaltes.
Això significa que la persona no està obligada a prestar servei i que té dret a percebre el 75% de la seva base reguladora des del primer dia de baixa mèdica. A diferència del que és habitual, en aquesta ocasió serà el Servei Públic de Salut qui s’encarregarà d’emetre aquesta baixa per contingència professional. Per tal de fer-ho, recomanem que truqueu al 061 i demaneu instruccions.