No pots fer-ho, seria una inassistència injustificada al lloc de treball i podria donar origen a sancions d’ordre laboral o, fins i tot, l’acomiadament per raons disciplinàries.

Tot i així, cal recordar que tant l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com el 19 de l’Estatut dels Treballadors reconeix el dret als treballadors a paralitzar la prestació laboral quan considerin que les condicions de treball són perilloses. Per tant, es possible negar-se a treballar en aquelles circumstàncies en què es consideri que existeix un «risc greu i imminent per a la salut». La mateixa facultat de paralització de l’activitat la tenen els representants dels treballadors i els delegats de prevenció però cal estar en disposició d’acreditar que existeix aquest risc imminent i greu i que l’empresa no està adoptant les mesures necessàries per prevenir-lo i protegir els seus treballadors. En cas contrari, si es comprova que s’ha actuat amb negligència o mala fe a l’hora de paralitzar l’activitat, aquesta forma de procedir podria ser objecte de sanció.

Malgrat la interpretació que cal fer del concepte de “risc greu i imminent” ha de ser restrictiva, des de les autoritats, incloent-hi el Ministeri de Treball, s’ha especificat que ateses les circumstàncies, la possibilitat de contagi i les conseqüències del virus, aquesta situació de risc existeix.