Home Blog Page 2
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica La nota de premsa difosa pel...
La disposició addicional sisena del reial decret-llei estableix que totes les mesures laborals previstes, especialmenl les referents a exempcions i bonificacions que afectin les obligacions de cotització per part de les empreses, estan subjectes al compromís de manteniment de l'ocupació durant els 6 primers mesos des de la reanudació de l'activitat per part de l'empresa.
Mentre duri la situació d'alarma, "la presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent".
Tots els afectats podran accedir a la prestació per desocupació encara que no tinguin els períodes de cotització mínims exigits. Aquest temps de percepció no computarà a efectes de càlcul de la durada màxima de la prestació. Els treballadors fixos discontinus i "aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes" que vegin suspesos els seus...
Es consideren procediments per causa de força major aquells que tinguin origen en l'impacte sobre l'activitat de l'empresa de les mesures especials adoptades per prevenir el contagi i l'expansió del coronavirus, especialment la que implica el cessament obligat de determinades activitats i la clausura d'espais oberts a el públic. També es considerarà força major la manca de subministraments bàsics...
Mentre es perllongui l'estat d'alarma, podran accedir a una prestació extraordinària per cessament d'activitat "els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret, o, en altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un...
Les persones treballadores que acreditin la necessitat d'atendre cònjuges, parelles de fet o familiars fins al segon de consanguinitat tindran dret a l'adapatació o reducció de la seva jornada, que hauran de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 24 hores. La necessitat de cura abasta tant el supòsit d'adults necessitats d'atenció per raó de malaltia relacionada amb...
Les empreses han de facilitar aquesta forma de prestació laboral sempre que sigui "tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat". En aquest sentit, es considera satisfeta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos del lloc de treball en el domicili familiar mitjançant "una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora"
És obligatori el teletreball? De forma general i habitual, la normativa laboral especifica que les empreses no poden imposar unilateralment als seus treballadors i treballadores l’obligació de treballar a distància. De fet, ni tan sols poden fer-ho activant el mecanisme previst per a accionar modificacions substancials de les condicions de treball o mitjançant acord o pacte col·lectiu. Per tant, en...
És previst que en els propers dies es dicti una nova regulació d'urgència referida a aquest supòsit per tal d'adaptar a la situació d'urgència del moment present els mecanismes d'accés per a les empreses a la suspensió de contractes, especialment pel que fa als terminis i tràmits. De moment, a l'espera d'aquesta nova regulació, cal saber que la suspensió temporal...